Namen

Namen projekta PREHOD MLADIH je:
  • vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami in
  • prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop ciljne skupine na trg dela.

Na ta način  mladim s posebnimi potrebami omogočamo lažji prehod v svet dela.