Ciljna skupina

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi s posebnimi potrebami (do 29. leta), ki imajo: 
  • motnje v duševnem razvoju,
  • slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije,
  • gluhoto in naglušnost,
  • govorno-jezikovne motnje,
  • gibalno oviranost,
  • dolgotrajno bolezen,
  • avtistične motnje ter
  • čustvene in vedenjske motnje,

za katere se ugotavlja, da bodo imeli večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju.