O projektu

Mladi imajo veliko energije in potenciala za postavljanje številnih življenjskih izzivov. Zelo hitro se učijo in prilagajajo različnim situacijam, vendar je prehod s področja izobraževanja v delovno sfero, še posebej v prvo zaposlitev, pogosto težaven korak za vsakega mladostnika.

Stanje na področju zaposlovanja mladih s posebnimi potrebami oziroma mladih invalidov pa je še toliko slabše. Podatki kažejo, da jih velika večina po končanem šolanju ostane doma. Nekateri se prijavijo v evidenco Zavoda RS za zaposlovanje, drugi se vključijo v proces zaposlitvene rehabilitacije, le redki se zaposlijo. Med brezposelnostjo pa izgubijo temeljne sposobnosti zaposljivosti, kot so strokovno znanje, delovne navade, samozavest ipd.

Analiza stanja problema prehoda mladih s posebnimi potrebami iz izobraževanja na trg dela v Slovenji je pokazala, da pride letno na trg dela od 900 do 1000 mladih, ki bi jih lahko delodajalci, zavezanci za zaposlovanje invalidov, ob zaposlitvi šteli v obvezno kvoto za zaposlovanje invalidov. Pokazalo se je, da je treba priprave mladih s posebnimi potrebami začeti že med šolanjem in jim nuditi podporo pri prehodu v zaposlitev, dokler se ne stabilizirajo na delovnem mestu.

Iskanju in razvijanju rešitev za prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela je namenjen projekt PREHOD MLADIH. Njegov osnovni namen je podpora in pomoč mladim s posebnimi potrebami za lažji prehod iz šole na področje dela.

Storitve v projektu PREHOD MLADIH sestavljajo različne aktivnosti, s katerimi se bodo mladim s posebnimi potrebami bolj sistematično omogočale čim bolj enake možnosti za integracijo iz šole na trg dela in s tem socialna vključenost. Projekt bo omogočal usklajevanje in sodelovanje mladih s posebnimi potrebami, njihovih družin in vseh sodelujočih strokovnjakov, od šol do delodajalcev in drugih podpornih ustanov.

Projekt PREHOD MLADIH bodo izvajali strokovno usposobljeni strokovni delavci. Poleg tega se bodo v storitve prehoda vključevali člani multidisciplinarnih strokovnih timov pri izvajalcih projekta PREHOD MLADIH.